ALGEMENE  VOORWAARDEN

TOINE EN YVONNE VAN DE WERT COACHING EN COUNSELING

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)verhoudingen tussen Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling en hun opdrachtgever(s), respectievelijk zijn/hun rechtsopvolger(s) en cliënt(en). Onder rechtsverhoudingen wordt onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan alle offertes, verbintenissen (zowel uit overeenkomst als uit de wet voortvloeiend), waaronder ook aanvullende (vervolg)overeenkomsten en alle communicatie (schriftelijk, elektronisch en mondeling).

Indien enige bepaling uit deze voorwaarden geheel of ten dele ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is of wordt, tast deze ongeldigheid, nietigheid of niet afdwingbaarheid de overige bepalingen niet aan en blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Een ongeldige, nietige of niet afdwingbare bepaling (of een gedeelte daarvan) zal worden vervangen door een geldige.

De algemene voorwaarden liggen bij Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling ter inzage en zullen op verzoek van een opdrachtgever schriftelijk of langs de elektronische weg worden toegezonden.

2. Opdrachten en afspraken

Een opdracht of afspraak tussen Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling en een opdrachtgever of cliënt komt tot stand door het verlenen van een opdracht door een opdrachtgever of het maken van een afspraak met een cliënt en het aanvaarden daarvan door Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling. Opdrachten en afspraken worden aanvaard en uitgevoerd door Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling met uitsluiting van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Alle opdrachten en afspraken van Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever en/of cliënt.

Offertes, opdrachten, overeenkomsten en afspraken van Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever en/of cliënt is verstrekt.

De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle daartoe essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen of voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Terbeschikkingstelling van informatie & medewerkers opdrachten

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten, gegevens en overige noodzakelijke informatie die Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling nodig heeft voor het kunnen uitvoeren van de opdracht. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, indien de betreffende opdracht met zich brengt dat deze bij de werkzaamheden van Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling betrokken (zullen) zijn.

4. Inschakeling van derden

Het staat Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling na daartoe overleg te hebben gevoerd met opdrachtgever, vrij derden te betrekken bij de uitvoering van een opdracht. Het inschakelen van derden geschiedt uitsluitend door of namens opdrachtgever, tenzij anders wordt overeengekomen. Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inschakelen van een derde(n) en/of het uitoefenen van werkzaamheden van een ingeschakelde derde(n), behoudens indien deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling.

5. Tarieven en kosten van de opdracht en/of afspraak

Tenzij schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen tussen Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling en een opdrachtgever, verricht Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling haar werkzaamheden op uurbasis exclusief BTW. Eventuele reistijd, geschiedt tegen voornoemd uurtarief.

Eventuele aan de betreffende opdracht gebonden kosten, zoals verblijfskosten, zijn niet in het uurtarief inbegrepen, en worden doorbelast. Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling is gerechtigd de opdracht in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling heeft het recht daarbij aan een opdrachtgever een voorschot te vragen. Met een voorschot kunnen zowel honorarium als kosten worden verrekend. Annulering tot 48 uur voor het tijdstip en de datum van de afspraak kan kosteloos. Bij afspraken die binnen 48 uur worden afgezegd, wordt 50% in rekening gebracht. Indien een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

Ook voor coaching gesprekken en workshops wordt een vast uur- of workshoptarief gehanteerd inclusief BTW. Ook hiervoor geldt dat een annulering tot 48 uur voor het tijdstip en de datum van de afspraak kosteloos is. Bij afspraken die binnen 48 uur worden afgezegd, wordt 50% in rekening gebracht. Indien een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

6. Betalingsvoorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient volledige betaling van de facturen van Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling voor opdrachten te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Blijft tijdige betaling uit dan is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de datum van de algehele voldoening daarvan. In zo een geval is de opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling. Deze kosten bedragen 10% van de totale vordering (dus inclusief kosten en BTW), met een minimum van € 250. Alle kosten die verband houden met de gerechtelijke invordering van niet tijdig betaalde declaraties (of gedeelten daarvan) komen voor rekening van de opdrachtgever, waaronder ook de volledige advocatenkosten.

Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling is bevoegd om op elk moment haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden niet naleeft of redelijkerwijs te verwachten is dat de opdrachtgever deze niet zal naleven. Indien Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling naar mening van de opdrachtgever een prestatie niet naar behoren heeft verricht, dient de opdrachtgever dat schriftelijk onder opgave van redenen te vermelden aan Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling binnen 14 dagen na de datum dat de opdrachtgever dat gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever op het gestelde gebrek geen beroep meer kan doen.

Voor coaching gesprekken dient volledige betaling van de facturen van Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling voor gesprekken te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum. Er mag ook contant worden afgerekend of per pin worden betaald.

Voor workshops geldt een betaling vooraf na inschrijving, te voldoen via een digitale betaling.

7. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling dit de opdrachtgever, zo spoedig mogelijk na bekendwording hiervan, melden. Bij een tussentijdse wijziging in de opdracht of

opdracht uitvoering, ontstaan door toedoen van de opdrachtgever, zal Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

Zonder daarmee in gebreke te komen ten aanzien van de reeds bestaande opdracht, kan Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling een verzoek tot wijziging van een opdracht weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. Een dergelijke weigering van Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling staat dan ook aan de betalingsverplichting van opdrachtgever uit hoofde van de reeds overeengekomen opdracht jegens Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling niet in de weg.

8. Duur en afsluiting van de opdracht en coaching gesprekken

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling verkrijgt en de medewerking die door de opdrachtgever wordt verleend. Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. De opdracht is afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is voldaan.

Beide partijen zijn vrij een opdracht te beëindigen. Een beëindiging van de opdracht laat de verschuldigdheid van de gedeclareerde en nog te declareren werkzaamheden en eventuele kosten onverlet.

Coaching gesprekken duren gemiddeld 1,5 uur per gesprek. Mocht er meer tijd nodig zijn, wordt dit in overleg met de cliënt besproken.

9. Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom die voortvloeien uit een opdracht tussen Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling en de opdrachtgever komen, tenzij anders overeengekomen, toe aan Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling. Alle modellen, technieken en instrumenten, waaronder software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het (intellectuele) eigendom van Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling. Gebruik daarvan door opdrachtgever is louter toegestaan na een verkregen schriftelijke toestemming van Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling.

10. Aansprakelijkheid

Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals (maar niet uitsluitend) gevolgschade of omzetderving. Opdrachtgever vrijwaart Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling tegen alle vorderingen van derden die voortvloeien uit of verband houden met een door de opdrachtgever aan Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling verleende opdracht.

Enige aansprakelijkheid van Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling is beperkt tot het bedrag dat in een dergelijk geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling wordt gedekt. Indien deze geen dekking biedt en/of geen bedrag wordt uitgekeerd dan is de schade beperkt tot het overeengekomen honorarium dat Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling voor haar werkzaamheden in de desbetreffende fase van de betreffende opdracht ontvangt. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, is de schade beperkt tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

De opdrachtgever is verplicht zich adequaat te verzekeren voor de activiteiten die hij verricht of gaat verrichten en die verband houden met de aan Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling verleende opdracht.

De opdrachtgever is verplicht om al het redelijke te doen om schade, waarvoor Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling aansprakelijk is, te beperken. Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling is niet aansprakelijk voor schade die niet wordt vergoed door een verzekering, terwijl dit wel het geval zou zijn geweest indien de opdrachtgever zich adequaat verzekerd had, zoals bedoeld in dit artikel, en is ontstaan of is toegenomen doordat de opdrachtgever zijn schadebeperkingsplicht niet in acht heeft genomen, zoals bedoeld in dit artikel.

11. Afstand van recht

De opdrachtgever doet hierbij afstand van haar recht tot verrekening of opschorting. De opdrachtgever doet tevens afstand van zijn recht om conservatoir beslag te (doen) leggen ten laste van Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling of onder zichzelf indien daardoor enige betalingsverplichting aan Toine en Yvonne van de Wert Coaching en Counseling wordt gefrustreerd.

12. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en alle verbintenissen (zowel uit overeenkomst als uit de wet voortvloeiend) die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, geschillen over het bestaan daarvan of de geldigheid daarvan inbegrepen, en alle verbintenissen (zowel uit overeenkomst als uit de wet voortvloeiend) die voortvloeien of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen in eerste aanleg exclusief worden (dus met uitsluiting van andere fora) voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.